regulamin

Regulamin świadczenia usług 

Turbo Żółw Auto Serwis Piotr Biernacki

I.

Słowniczek pojęć:

 1. Warsztat – Turbo Żółw Auto Serwis Piotr Biernacki z siedzibą w Legionowie przy ulicy Strużańskiej 15; NIP: 5242528931.
 2. Klient – osoba zlecająca usługę naprawy samochodu

II.

 1. Warsztat jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie i w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.
 2. Przyjmowanie pojazdów do naprawy odbywa się w godzinach pracy Warsztatu lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 3. Wydawanie pojazdów Klientom odbywa się w godzinach pracy Warsztatu lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 4. Osoba pozostawiająca pojazd w Warsztacie, zobowiązana jest do przekazania wszystkich znanych jej informacji o stanie pojazdu mogących mieć wpływ na proces naprawy i bezpieczeństwo obsługi.
 5. Klient upoważnia Warsztat do wykonania jazd testowych (w tym również na drogach publicznych) w celu określenia zakresu potrzebnych prac lub oceny jakości i poprawności prac wykonanych.
 6. Za przedmioty pozostawione w pojeździe serwis nie odpowiada.
 7. Klient może uzyskać informację o przebiegu naprawy w godzinach pracy serwisu.
 8. Klient może skontrolować przebieg naprawy zawsze w godzinach pracy serwisu.
 9. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 5 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.
 10. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 50 zł.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu po wyznaczonym terminie odbioru.
 12. O postępie prac, diagnozie i wycenie Warsztat powiadamia Klienta telefonicznie. Klient zobowiązany jest do bycia dostępnym pod wskazanym numerem telefonu.

III.

 1. Na świadczone w Warsztacie usługi  obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem, który jest do wglądu u doradcy serwisowego oraz umieszczony na stronie turbozolw.pl. W szczególnych przypadkach zakres prac naprawczych oraz ich kwota określona jest po rozmontowaniu pojazdu i/lub zdiagnozowaniu usterki itp.
 2. W przypadku niektórych modeli aut i usług nie ujętych w cenniku, ceny na poszczególne usługi ustalane są indywidualnie na podstawie danych z programu Autodata wg. stawki 150 zł brutto za roboczogodzinę.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez klienta.
 4. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy może wydłużyć się z winy podwykonawców, z powodu braku niezbędnych części zamiennych, braku kontaktu z Klientem lub w przypadku wykrycia dodatkowych usterek. Jednak zawsze staramy się aby czas ten był jak najkrótszy.
 5. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek, Klient jest zawsze informowany w celu podjęcia decyzji o dalszej naprawie.
 6. Zużyte bądź uszkodzone części zawsze są dostępne do wglądu po wykonaniu naprawy.
 7. Kosztorysy sporządzane są według stawek obowiązujących w dniu zlecenia naprawy. Koszty robocizny wyliczane są według norm czasowych i cennika.
 8. Uregulowanie płatności za prace powierzone naprawiającemu odbywa się w biurze Warsztatu przed wydaniem samochodu.

IV.

 1. Warsztat ma obowiązek usunąć wszystkie ujawnione wady pojazdu, a w szczególności te niesprawności, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
 2. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę Klienta i na jego odpowiedzialność.
 3. Na wykonane przez Warsztat usługi i zakupione w Warsztacie części udzielamy 12. miesięcznej gwarancji. 
 4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zgłoszenie domniemania usterki w Warsztacie w momencie jej zauważenia i niezwłocznym dostarczeniu pojazdu do Warsztatu. Za usterki usunięte w innym serwisie Warsztat nie odpowiada.
 5. Warsztat ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  1. skutków nieprawidłowego użytkowania pojazdu
  2. błędu lub niedopatrzenia ze strony Klienta
  3. szkód powstałych przez zjawiska naturalne lub w wyniku wypadku
  4. materiałów eksploatacyjnych
  5. części i materiałów dostarczonych przez Klienta
  6. ingerencji w innym warsztacie
  7. niezastosowania się do zaleceń po naprawie
 7. Koszty transportu pojazdu do serwisu pokrywa Klient.
 8. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Serwisu.

Bądź w kontakcie

Tel. 881 009 000

Tel. 881 000 900

Siedziba

ul. Strużańska 15
Legionowo

Email

warsztat@turbozolw.pl

Pracujemy

Pon-Pt: 8.00 – 18.00

Sob: 8.00 – 14.00